Zaproszenie do udziału w czynnościach dialogu technicznego – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Zaproszenie do udziału w czynnościach dialogu technicznego poprzedzającego ustalenie istotnych warunków i udzielenie zamówienia publicznego.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będzie przebudowa systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Celem dialogu jest uzyskanie doradztwa w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji potrzeb zapraszającego. W toku dialogu zapraszający będzie oczekiwał przedstawienia przykładów instalacji, funkcjonujących w obiektach o zbliżonej powierzchni użytkowej i zbliżonym charakterze.

Ponadto, po przeprowadzeniu wizji lokalnej, uczestnicy dialogu zostaną poproszeni o wstępne zaproponowanie, rozwiązań możliwych do zastosowania u zapraszającego.

ZCO Szczecin dysponuje audytem energetycznym lokalnego źródła ciepła zawierającego szczegółowy opis stanu istniejącego oraz cztery warianty wstępnych propozycji rozwiązań technologicznych.

Audyt jest dostępny, w wersji elektronicznej, <tutaj>

Oprócz rozwiązań w zakresie gospodarki ciepłem i chłodem zapraszający oczekuje także rozwiązań w zakresie wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej (preferowane rozwiązanie – ogniwa fotowoltaiczne) na niezabudowanym terenie nieruchomości szpitalnej.

Zapraszający zamierza udzielić odrębnych zamówień publicznych na prace projektowe z, nadzorem autorskim oraz wykonawcze. Rozważane są także możliwości innego podziału merytorycznego zamówień: realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, czy wyodrębnienie zamówień związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej.

Zamiarem Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii jest sfinansowanie części prac wykonawczych ze źródeł obcych będących w dyspozycji funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i/lub ze środków unijnych. Preferowane będą rozwiązania technologiczne mające największą szansę na sfinansowanie w formie bezzwrotnej.

Wszystkie podmioty, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru w terminie 10 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

W zgłoszeniu proszę podać nazwę i adres podmiotu oraz przedmiot prowadzonej działalności.

Wskazane jest także podanie danych kontaktowych: osoby upoważnione do kontaktów, numeru telefonu i adresu elektronicznego.

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii będzie przyjmowało zgłoszenia dokonane w następujących formach:

elektronicznej na adres: zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl

faksem na telefon nr 91 42 51 406.

Dialog techniczny prowadzony będzie, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, odrębnie z każdym zainteresowanym podmiotem. O proponowanym miejscu i terminie spotkania każdy zainteresowany zostanie odrębnie poinformowany w formie pisemnej, lub elektronicznie – na adres wskazany w zgłoszeniu, z wyprzedzeniem minimum trzech dni roboczych.

Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia.

Podmioty przystępujące do dialogu technicznego udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie, przez zapraszającego, udzielanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani na wybór koncesjonariusza w rozumieniu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się, w przyszłości, o jakiekolwiek zamówienie publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne lub koncesję na roboty budowlane lub usługi.

Osoba do kontaktu: Zbigniew Dudziński

adres mailowy: zdudzinski@onkologia.szczecin.pl

tel. 91 42 51 403.

Szczecin, dnia 07 października 2011r.

Z poważaniem:

Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjno – Eksploatacyjnych

(-) Zbigniew Dudziński

Bookmark the permalink.