W odpowiedzi na doniesienia medialne dot. zawieszenia poradni ginekologicznej w ZCO

Szpital, wychodząc naprzeciw prośbom i potrzebom pacjentek w zakresie ginekologii onkologicznej, utworzył specjalną, ginekologiczną poradnię przyszpitalną, z czasem rozszerzając godziny przyjmowania pacjentek. W grudniu 2021 r. czterech lekarzy specjalistów podpisało kolejne kontrakty na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w przyszpitalnej poradni ginekologicznej. W kwietniu 2022 r złożyli wypowiedzenia, jako powód podając brak możliwości spełnienia oczekiwań płacowych. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie nie posiada w swojej strukturze oddziału ginekologii z blokiem operacyjnym. Lekarze pracujący w poradni oczywiście byli świadomi braku oddziału ginekologii. Z pewnością, podobnie jak dyrekcja szpitala, woleliby mieć tuż obok oddział, na którym dalej prowadziliby proces diagnostyczny i leczniczy wśród swoich pacjentek. Warunkiem powstania oddziału w ZCO jest zapisanie takiej potrzeby w centralnej Mapie Potrzeb Zdrowotnych, zapisanie takiej rekomendacji w Wojewódzkim Planie Transformacji, a także pozytywna decyzja NFZ na finansowanie świadczeń zdrowotnych. Na ten moment takich decyzji nie ma, jednak dyrekcja szpitala dostrzega potrzebę utworzenia takiego oddziału i o takie decyzje będzie zabiegać.

Szpital stanowczo podkreśla, że jedyny powód ujęty przez lekarzy w pisemnych wymówieniach obowiązujących warunków pracy to brak możliwości spełnienia oczekiwań płacowych. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, podczas trwania obowiązującego obie strony kontraktu, nie można zmieniać jego zapisów na niekorzyść zamawiającego (w tym wypadku – szpitala), pod rygorem naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Wytwarzanie w mediach atmosfery konfliktu i podsycanie jej z pewnością nie służy pacjentkom ani lekarzom, którzy byliby zainteresowani pracą w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.

27 kwietnia szpital ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni – z uwagi na pilną potrzebę jak najszybszego, ponownego uruchomienia poradni ginekologicznej, czas na składanie ofert został skrócony i wyznaczony na 6 maja 2022 r.  W tej sytuacji nie ma możliwości podejmowania rozmów w trybie mediacji z wybraną grupą potencjalnych oferentów bądź ich przedstawicielem – naruszyłoby to bowiem zasady uczciwej konkurencji. Co więcej, ewentualne uzgodnienia w zakresie warunków konkursu z przedstawicielem lekarzy mogłyby również stanowić podstawę odwołań od rozstrzygnięcia konkursu, co jeszcze bardziej odłożyłoby w czasie ponowne uruchomienie poradni ginekologicznej.

Priorytetem dyrekcji szpitala jest jak najszybsze, ponowne uruchomienie poradni. Pozostajemy w kontakcie telefonicznym z pacjentkami – wszystkie zostały poinformowane o zawieszeniu działalności poradni, wszystkie również otrzymają propozycję nowego terminu wizyty, jak tylko będzie to możliwe. Mamy nadzieję, że uda się otworzyć poradnię przed upływem okresu zawieszenia, na jaki zgodę wyraził Narodowy Fundusz Zdrowia (czyli dwóch miesięcy).

Bookmark the permalink.