UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA K/DOPIES/2/2020

Udzielający Zamówienia – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii unieważnia postępowanie konkursowe nr K/DOPIES/2/2020 na świadczenia zdrowotne w teleradiologii- opisywanie badań diagnostycznych tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz RTG w trybie dyżurowym.

Podstawa prawna:

  1. Art. 150 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia
    15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;
  2. Rozdział XIV pkt. d) szczegółowych warunków konkursu.

Uzasadnienie:

W dniu 10 marca 2020r. wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką ZCO przeznaczyło na finansowanie świadczeń będących przedmiotem postępowania konkursowego. Szacowana wartość świadczeń objętych konkursem – 1 730 000,00 złotych, a wartość przedłożonej oferty opiewała na kwotę 2 044 530,00 złotych.

Wskazane powyżej wartości są przesłanką upoważniającą Udzielającego Zamówienia do unieważnienia postępowania.

                       DYREKTOR
/-/     KRYSTYNA PIECZYŃSKA

Unieważnienie postępowania K_DOPIES_2_2020        

Bookmark the permalink.