Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie Zamówienia na Świadczenia Zdrowotne (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (SWKO)

I. Informacje ogólne

 1. Nazwa i adres Udzielającego Zamówienie:

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin, zwane dalej ZCO;

tel. 91-42-51-410

adres: www.onkologia.szczecin.pl

e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl

NIP: 851-25-37-776 REGON: 000817391

 1. Ogłoszenie o konkursie umieszczono:

– na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZCO

– na stronie internetowej ZCO

 1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy:

– Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1638 ze zm.) zwanej dalej części „Ustawą”,

– Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 581 ze zm.)

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z ramienia ZCO jest:

– w zakresie udzielania informacji dotyczących zakresu i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Adrian Sikorski, tel. 91-42-51-404,

– w zakresie udzielania informacji dotyczących spraw organizacyjnych postępowania konkursowego – Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Organizayjnych Marek Zboiński, tel. 91-42-51-421,

II. Przedmiot postępowania konkursowego w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizyki medycznej w Zakładzie Fizyki Medycznej i Oddziale Klinicznym Radioterapii.

Umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem zostaną zawarte na okres 15.01.2018 – 31.12.2019.

 III. Kryteria oceny ofert

 1. Oferent powinien posiadać następujące kwalifikacje:

1) tytuł magistra na kierunku lub specjalności: fizyka, fizyka techniczna, fizyka medyczna, biofizyka,

2) tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej lub co najmniej 2-letni okres szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizyki medycznej lub co najmniej 5-letni okres stażu pracy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu fizyki medycznej w onkologii

 1. ZCO dokona wyboru najkorzystniejszych ofert w oparciu o cenę usługi, określoną jako cena jednostkowa jednostki rozliczeniowej (punkt),

Uwaga: liczba jednostek rozliczeniowych (punktów) za poszczególne świadczenia jest określona w zarządzeniu wydanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

 IV.Warunki wymagane od Oferentów

 1. W konkursie ofert, zgodnie z art. 26 ust.1 Ustawy o działalności leczniczej, zamówienie może być udzielone podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych legitymujących się dokumentami świadczącymi o uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji w zakresie, w jakim przystępują do konkursu oraz zostali wpisani do odpowiednich rejestrów.
 2. Do konkursu mogą przystąpić tylko i wyłącznie oferenci spełniający wymagania określone w przepisach szczególnych oraz niniejszych SWKO.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWKO stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 4. Oferent zobowiązany jest złożyć odpowiedź na ofertę wg załączonego wzoru (zał. nr 1 do SWKO) oraz następujące dokumenty lub oświadczenia (stosownie do rodzaju zamówienia):

1) świadectwo (dyplom) ukończenia szkoły,

2) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczenia usług zdrowotnych (np. dyplom specjalizacji, uprawnienie do wykonywania określonych czynności, itp.),

3) odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

4) zaświadczenie o numerach REGON i NIP,

5) polisę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

6) zaświadczenie o braku przeciwwskazań do udzielania świadczeń zdrowotnych, wystawione przez lekarza medycyny pracy,

7) orzeczenie  lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

8) oświadczenie, że nie ma zawartej umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Oddziałem Wojewódzkim NFZ (zał. Nr 2 do SWKO),

9) oświadczenie, że nie ma zawartej umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z innym podmiotem leczniczym (zał. Nr 3 do SWKO),

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w pracach komisji i zespołów powoływanych przez ZCO (zał. Nr 4 do SWKO).

 V. Tryb postępowania konkursowego

Ustala się następującą kolejność działań:

 1. Ogłoszenie postępowania konkursowego poprzez podanie go do wiadomości publicznej:

– na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZCO,

– na stronie internetowej ZCO.

 1. Powołanie komisji konkursowej
 2. Postępowanie konkursowe
 3. a) odrzucenie ofert złożonych po terminie, bez ich otwierania,
 4. b) otwarcie i porównanie ofert,
 5. c) odrzucenie ofert, które nie spełniają wymogów konkursu,
 6. d) wezwanie oferentów do usunięcia braków,
 7. e) podjęcie decyzji o unieważnieniu lub rozstrzygnięciu postępowania,
 8. f) powiadomienie oferentów o wynikach konkursu.
 9. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli:
 10. a) została złożona po terminie;
 11. b) zawiera nieprawdziwe informacje;
 12. c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 13. d) oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny świadczeń opieki zdrowotnej;
 14. e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 15. f) oferent złożył ofertę alternatywną;
 16. g) oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez ZCO,
 17. h) w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie konkursu, z oferentem została rozwiązana przez ZCO umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lub rodzaju odpowiadającym przedmiotowi ogłoszenia w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta.
 18. W przypadku, gdy braki, o których mowa w ust. 4, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem.
 19. W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 VI. Unieważnienie postępowania.

 1. ZCO unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, gdy:

– nie wpłynęła żadna oferta;

– wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu (z zastrzeżeniem, że jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert),

– odrzucono wszystkie oferty;

– kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą ZCO przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie,

– nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 VII. Środki odwoławcze.

 1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZCO zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze określone w punktach VIII i IX.
 2. Środki odwoławcze nie przysługują na:

– wybór trybu postępowania;

– niedokonanie wyboru oferenta;

– unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 VIII. Protesty

 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
 2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
 3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
 4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej ZCO.
 6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

 IX. Odwołania

 1. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora ZCO, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 2. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 X. Rozstrzygnięcie postępowania.

 1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania.
 2. O rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert.
 3. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

– oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

– imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,

– liczbę złożonych ofert,

– wskazanie ofert odpowiadających warunkom postępowania,

– wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom postępowania lub złożonych po terminie – wraz z uzasadnieniem,

– wyjaśnienia i oświadczenia oferentów,

– wskazanie najkorzystniejszych ofert,

– ewentualnie odrębne stanowisko członka komisji konkursowej,

– wzmiankę o odczytaniu protokołu,

– podpisy członków komisji.

 1. Z oferentami wyłonionymi w trybie konkursu Dyrektor ZCO zawiera umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 27 Ustawy o działalności leczniczej.

Załączniki_SWKO

sporządził/a/:                                                                                     zatwierdził/a/:

Kierownik Działu Spraw                                                                  D Y R E K T O R

Pracowniczych i Organizacyjnych

 Marek Zboiński                                                                                KRYSTYNA PIECZYŃSKA

 

Szczecin, dnia 22 grudnia 2017r.

Bookmark the permalink.