Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Na podstawie pkt. XVIII ust. 1 Szczegółowych Warunków Konkursu dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w teleradiologii- opisywanie badań diagnostycznych tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz RTG w trybie dyżurowym przedłuża się termin składania i rozstrzygnięcia ofert w sposób następujący:

Termin składania ofert: 11 marca 2020 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  11 marca 2020 r. godz. 10:30

Jednocześnie informuję o zamierzonych zmianach Szczegółowych Warunków Konkursu, które zostaną opublikowane w terminie do dnia 5 marca 2020 r.

                      DYREKTOR

          /-/     KRYSTYNA PIECZYŃSKA

Szczecin, dnia 04.03.2020r.

Bookmark the permalink.