Ogłoszenie o zmianie szczegółowych warunków konkursu – K/DOPIES/2/2020

Dotyczy: konkursu ofert  na  świadczenie zdrowotne w teleradiologii- opisywanie badań diagnostycznych tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz RTG w trybie dyżurowym.

Udzielający zamówienia dokonuje następujących zmian w treści szczegółowych warunków:

1.Treść pkt. III Wymagany termin realizacji zmienia się na następującą:

Od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

2. W pkt. IV

  • ulega skreśleniu ust. 2, 
  • w ust. 3 skreśla się końcowy zwrot o treści „ …oraz przynajmniej roczne doświadczenie w opisywaniu badań tomografii komputerowej oraz badań rezonansu magnetycznego”.

3. W pkt. VIII ulega skreśleniu ust. 7.

4. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert (pkt. X) zostają ustalone zgodnie
z informacją Udzielającego zamówienie z dnia 04 bm.

5. Pkt. XII. Po dotychczasowej treści dodaje się następujące zdanie: „W takim przypadku postanowienie § 1 ust. 5 umowy ma odpowiednie zastosowanie do części zamówienia objętej wybraną ofertą.”

6. W Załączniku nr 2 nagłówek kolumny trzeciej tabeli otrzymuje następujący tytuł: „liczba od 01.04.2020r do 28.02.2023”.

7. W Załączniku nr 5 Wzór umowy

  • w § 1 ust. 5 po pierwszym zdaniu dodaje się drugie o treści następującej: „Zmniejszenie liczby opisów badań TK i MR  nie przekroczy 50 %  do liczb wskazanych w Załączniku Nr 2 tj.: 3 135 TK i 2 525 MR”,
  • w § 2 termin wykonania Zamówienia ulega zmianie na „od 01 kwietnia 2020r. do 28 luty 2023r.”,
  • w § 3 ust. 4 dodaje się, w ostatnim zdaniu, następującą treść: „które może być przekazane w formie elektronicznej i zawierające co najmniej rodzaj badania, datę zlecenia, dane lekarza kierującego, pesel pacjenta”,
  • w § 3 ust. 6 przywołanie „ust. 3” zmienia się na prawidłowe „ust. 5”,
  • w § 5 ust 2 zwrot „w wysokości dwukrotnej wartości” zastępuje się zwrotem „w wysokości 20 % wartości” , ust. 3 skreśla się, w ust. 5 zwrot „2 %” zastępuje się zwrotem „0,5 %”.

                      DYREKTOR

          /-/     KRYSTYNA PIECZYŃSKA

Szczecin, dnia 05.03.2020 r.

Bookmark the permalink.