Ogłoszenie o zbyciu środków trwałych

OGŁOSZENIE

O ZBYCIU ŚRODKÓW TRWAŁYCH

PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII

 

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie informuje, że posiada następujące składniki majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży:

  1. Krajalnica typu MKP-11.7 – cena sugerowana 1 960,31 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt złotych 31/100).
  2. Dystrybutor napojów Santos – cena sugerowana 1 568,25 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 25/100).

Szczegółowe informacje na temat składników majątku ruchomego można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskim Centrum z siedzibą w Szczecinie przy
ul. Strzałowskiej 22, w Dziale Żywienia (budynek kuchni), nr tel.: 91 42 51 439.

Osoby zainteresowane zakupem ww. sprzętu proszone są o złożenie oferty pisemnej z proponowaną ceną zakupu brutto,
do dnia 18 lipca 2012 roku do godz. 1100, podając proponowaną przez siebie cenę zakupu.

Informacje te na leży składać w Zachodniopomorskim Centrum z siedzibą w Szczecinie przy  ul. Strzałowskiej 22, w biurze Działu Administracyjno – Gospodarczego, budynek Administracji   (od ulicy Rolnej), I piętro, pokój 105.

Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Adrianna Zalewska, nr tel.: 91 42 51 433.

Ogłoszenie pdf

Bookmark the permalink.