ogłoszenie o zbyciu środków trwałych

OGŁOSZENIE
O ZBYCIU ŚRODKÓW TRWAŁYCH
PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie informuje, że posiada następujące składniki mienia ruchomego do sprzedaży:
1. Krajalnica typu MKP-11.7 – cena sugerowana 1 960,31 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt złotych 31/100).
2. Dystrybutor napojów Santos – cena sugerowana 1 568,25 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 25/100).

O prawie kupna decyduje najkorzystniejsza cena.
W przypadku kiedy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, zostanie zorganizowana licytacja ograniczona do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Szczegółowe informacje na temat składników majątku ruchomego można uzyskać w siedzibie  Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, w Dziale Żywienia (budynek Kuchni), nr tel.: 91 42 51 439.

Osoby zainteresowane zakupem ww. sprzętu proszone są o złożenie pisemnej oferty, ze wskazaniem środka trwałego wraz z proponowaną ceną zakupu brutto,
do dnia 22 marca 2013 r. do godz. 10.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro, Sekretariat pok. 101, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta kupna środka trwałego”.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15.

Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Magdalena Podkoń, nr tel.91 42 51 433.

Bookmark the permalink.