OGŁOSZENIE O ZBYCIU ŚRODKA TRWAŁEGO PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie informuje, że posiada następujący składnik mienia ruchomego do sprzedaży:

Dystrybutor napojów Santos – cena sugerowana netto 1 568,25 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 25/100).

Warunki sprzedaży określone zostały w Regulaminie Sprzedaży, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

O prawie kupna decyduje najkorzystniejsza oferta. W przypadku kiedy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, zostanie zorganizowana licytacja ograniczona do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Szczegółowe informacje na temat składników majątku ruchomego można uzyskać w siedzibie  Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, w Dziale Żywienia (budynek Kuchni), nr tel.: 91 42 51 439.

Osoby zainteresowane zakupem ww. sprzętu proszone są o złożenie pisemnej oferty z proponowaną ceną zakupu netto, do dnia 17 lipca 2013 r. do godz. 10.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro, Sekretariat pok. 101, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta kupna dystrybutora”.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15.

Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Magdalena Podkoń, nr tel.91 42 51 433.

Bookmark the permalink.