Ogłoszenie o naborze do pracy

Nabór na stanowisko specjalisty ds. analizy kosztów

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. analizy kosztów.

Zakres zadań:

1. Realizacja zadań dotyczących kalkulacji i analizy kosztów w jednostce, w szczególności określonych  w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, w tym:

a) kontrola prawidłowego rozliczania kosztów w rozbiciu na poszczególne ośrodki kosztów,

b) ustalanie wyniku finansowego dla poszczególnych procedur medycznych,

c) planowanie budżetów komórek organizacyjnych.

2. Prowadzenie ewidencji czasu pracy zatrudnionych w jednostce.

3. Tworzenie baz danych statystycznych oraz sporządzanie analiz i raportów z działalności ekonomiczno-finansowej.

4. Współpraca w zakresie planowania działalności ekonomiczno-finansowej

Wymagania:

  •  preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne i specjalizacja z ekonometrii ewentualnie inne kierunki ekonomiczne lub informatyczne ze znajomością ekonomii,
  •  bardzo dobra znajomość programów obsługi biurowej: arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika, itp.
  •  zdolność analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu,
  •  umiejętność pracy w zespole,

Oferujemy:

  • stabilność zatrudnienia gwarantowaną umową o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
  • atrakcyjne wynagrodzenie;
  • rozkład czasu pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem;
  • ubezpieczenie grupowe;
  • przyjazną atmosferę pracy;
  • możliwość korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Prosimy o wysyłanie listu motywacyjnego i CV (zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: szpital@onkologia.szczecin.pl lub mzboinski@onkologia.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2020 r. Informacje telefoniczne udziela Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Marek Zboiński, tel. 91-42-51-421.

Informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

p.o. DYREKTOR

Adrian Sikorski

Szczecin, dnia 1 grudnia 2020 r.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)., niniejszym informujemy o tym, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22.

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w ZCO: tel.  91 42 51 599 i e-mail iod@onkologia.szczecin.pl.

3) dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji,

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

5) podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Bookmark the permalink.