OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie,

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) kompleksowych świadczeń szpitalnych udzielanych przez lekarzy w:

a) dziale anestezjologii,

b) oddziale chirurgii onkologicznej wraz z blokiem operacyjnym,

c) oddziale onkologii klinicznej,

d) oddziale klinicznym radioterapii,

2) świadczeń ambulatoryjnych udzielanych przez lekarzy w:

a) poradni chemioterapii,

b) poradni chirurgii onkologicznej,

c) poradni chirurgii przewodu pokarmowego i chorób wątroby,

d) poradni dermatologii,

e) poradni ginekologii,

f) poradni profilaktyki chorób piersi,

g) poradni leczenia bólu,

h) poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym,

i/ poradni radioterapii,

3) świadczeń diagnostycznych udzielanych przez lekarzy w:

a) pracowni histopatologii,

b) zakładzie diagnostyki obrazowej,

4) konsultacji medycznych udzielanych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie:

a) chorób wewnętrznych,

b) chorób płuc,

5) świadczeń leczniczych i diagnostycznych udzielanych przez fizyków medycznych w:

a) oddziale klinicznym radioterapii,

b) zakładzie diagnostyki obrazowej,

6) świadczeń diagnostycznych udzielanych przez techników medycznych elektroradiologii.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać:

a) w sekretariacie dyrektora szpitala (budynek administracji, pok. 101),

b) w dziale spraw pracowniczych i organizacyjnych ((budynek administracji, pok. 120),

c) na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl

Oferty należy składać w terminie do 20 marca 2012r do godz. 12.00 w sekretariacie Dyrektora Szpitala, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ..…” oraz podaniem nazwy oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi 21 marca 2012r o godz. 12.00 w siedzibie Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22,

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie Dyrektora Szpitala w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

 

     D Y R E K T O R

 

/-/ KRYSTYNA PIECZYŃSKA

Szczecin, dnia 13 marca 2012r.

Szczegółowe warunki konkursu

Bookmark the permalink.