Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie genetycznych badań diagnostycznych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r., poz. 1638 późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Genetycznych badań diagnostycznych w zakresie:
 Badania mutacji EGFR metodą Real-time PCR (CE-IVD)
 Badania mutacji KRAS metodą Real-time PCR (CE-IVD)
 Badania mutacji NRAS metodą Real-time PCR (CE-IVD)
 Badania rearanżacji ALK met. FISH (CE-IVD)
 Badania rearanżacji ROS1 met. FISH (CE-IVD)
 Badania mutacji BRAF V600 metodą Real-time PCR (CE-IVD)
 Badanie ekspresji PD-L1 met. IHC
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać:
 w sekretariacie Dyrektora ZCO (budynek administracji, pok. 1.04),
 w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych (budynek administracji, pok. 0.17),
 na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl

Oferty należy składać w terminie do 04 sierpnia 2017r. do godz. 10.00 w sekretariacie Dyrektora ZCO, w zamkniętych kopertach z napisem:
„Oferta dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii” ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu genetycznych badań diagnostycznych Nie otwierać przed 04.08.2017 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi 04 sierpnia 2017 r o godz. 10.01 w siedzibie Dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22.
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.
Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie Dyrektora ZCO w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

D Y R E K T O R

/-/ KRYSTYNA PIECZYŃSKA

Szczecin, dnia 28.07.2017r.

Szczegółowe Warunki Konkursu (.pdf)

Bookmark the permalink.