Ogłoszenie o konkursie ofert

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1638 późn. zm.) Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizyki medycznej w Zakładzie Fizyki Medycznej i Oddziale Klinicznym Radioterapii.

Oferent powinien posiadać następujące kwalifikacje:

  1. Tytuł magistra na kierunku lub specjalności: fizyka, fizyka techniczna, fizyka medyczna, biofizyka,
  2. Tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej lub co najmniej 2-letni okres szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizyki medycznej lub co najmniej 5-letni okres stażu pracy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu fizyki medycznej w onkologii.

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert można uzyskać:

  1. W dziale spraw pracowniczych i organizacyjnych ((budynek administracji, pok. 0.17),
  2. Na stronie internetowej onkologia.szczecin.pl.

Oferty należy składać w terminie do 8 stycznia 2018 r. do godz. 14.00 w sekretariacie dyrektora (budynek administracji, pok. 1.04), w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizyki medycznej” oraz podaniem nazwy oferenta.

Otwarcie ofert nastąpi 9 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 w w sali konferencyjnej (budynek administracji, pok. 1.01) w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.onkologia.szczecin.pl w terminie nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Odwołanie dotyczące postępowania konkursowego można składać w sekretariacie dyrektora w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

 

D Y R E K T O R

KRYSTYNA PIECZYŃSKA

Szczecin, dnia 22 grudnia 2017 r.

Bookmark the permalink.