Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii,
ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin,
ogłasza konkurs na stanowiska:

1) Ordynatora Oddziału Chirurgii Onkologicznej,
2) Ordynatora Oddziału Onkologii Klinicznej.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zawodowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011r. nr 151, poz. 896).
Kandydaci proszeni są o składanie ofert zawierających dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz. 182 wraz z poźn. zm.), tj.:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
3) prawo wykonywania zawodu,
4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 i 5 powinny być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez kandydata.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym jednostki można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu kontaktowego oraz adnotacji o treści: „konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału ……..(należy podać nazwę oddziału )….…”, w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia, pod adresem:

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii,
ul. Strzałowska 22,
71-730 Szczecin,

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 30 dni od daty upływu składania dokumentów. Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

DYREKTOR

/-/ Krystyna Pieczyńska

Szczecin, dnia 17 maja 2017 r.

Bookmark the permalink.