Wyniki ogłoszenia o drugim przetargu pisemnym, nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Caddy

OGŁOSZENIE

DYREKTOR ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII OGŁASZA DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU VOLKSWAGEN CADDY

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód marki Volkswagen Caddy, kombi 1,9 TDI 55 kW (75 KM), rok produkcji 2008, data pierwszej rejestracji 16.01.2009 r., stan licznika na dzień 10.09.2020 r.- 170 475 km.

Cena wywoławcza 11 700,00 zł brutto.  

Do ogłoszenia dołączona jest dokumentacja zdjęciowa, ilustrująca stan pojazdu.

Wadium od oferowanego przedmiotu sprzedaży wynosi 600,00 i powinno być wniesione najpóźniej na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A.: 14 1050 1559 1000 0024 1138 7505, z adnotacją „Wadium sprzedaż VW Caddy.”

Osoby zainteresowane zakupem samochodu proszone są o złożenie pisemnej oferty z proponowaną ceną zakupu brutto, do dnia 24.09.202020 r. do godz. 10.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek Administracji, I piętro, Sekretariat pok. 1.04, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta kupna samochodu Volkswagen Caddy- nie otwierać do dnia 24.09.2020 r. do godziny 10.15”.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.15, budynek Administracji, I piętro, pokój nr 1.02.

O prawie kupna decyduje najkorzystniejsza oferta. W przypadku kiedy najkorzystniejsze oferty okażą się równorzędne, zostanie zorganizowana licytacja ograniczona do oferentów, którzy złożyli te oferty. W cenę sprzedaży jest doliczy podatek VAT w wysokości 23%.

Kupujący zobowiązany jest do odbioru samochodu we własnym zakresie, w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 14.00, po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu ze sprzedającym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, Dział Administracyjno- Gospodarczy, pok. 0.12, nr tel.: 91 42 51 430.

Oględzin przedmiotu można dokonać w dni powszednie w godzinach 8.00-14.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Magdalena Podkoń.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bookmark the permalink.