OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

poszukuje pracownika na stanowisko:

 statystyk medyczny w Dziale Rozliczeń i Analiz

Zakres obowiązków:

 • terminowe i rzetelne rozliczanie świadczeń medycznych;
 • wyjaśnianie i/lub korygowanie zakwestionowanych przez płatnika świadczeń zdrowotnych;
 • sporządzanie analiz i raportów dotyczących realizowanych świadczeń zdrowotnych;
 • prowadzenie korespondencji służbowej (korespondencja z płatnikami świadczeń i jednostkami zewnętrznymi);
 • opracowywanie kompleksowych analiz działalności poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala (w tym okresowych analiz ekonomiczno- finansowych);
 • postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami ( w tym w szczególności zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, ustawą o działalności leczniczej oraz obowiązującymi regulacjami NFZ);

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe (ekonomia, zdrowie publiczne, zarządzanie lub pokrewne).
 • Doświadczenie: nie jest wymagane, preferowane: doświadczenie w rozliczaniu świadczeń medycznych, prowadzeniu analiz.
 • Umiejętności: współpraca w zespole, myślenie analityczne, umiejętność formułowania pism, samodzielność, innowacyjność, elastyczność, odporność na stres, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • zdobycie nowych umiejętności;
 • pakiet BHP;
 • pakiet świadczeń pozapłacowych z funduszu socjalnego;
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV ze zdjęciem (zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: rekrutacja@onkologia.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)., niniejszym informujemy o tym, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22.

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w ZCO: tel.  91 42 51 599 i e-mail iod@onkologia.szczecin.pl.

3) Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji,

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,5) Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Bookmark the permalink.