Odpowiedź Zamawiającego na pytania oferenta

Znak sprawy: K/DOPIES/3/2020                                                        

Dotyczy: Odpowiedzi Udzielającego Zamówienia na pytania oferenta.

  1. Czy Udzielający Zamówienia poprzez dostarczenie kompletnego rozwiązania informatycznego, udostępnienia kompletnego systemu zlecania, dostarczania wyników w postaci elektronicznej oraz udostępniania danych obrazowych, rozumie integrację poprzez konfigurację DICOM?

Udzielający Zamówienia w systemie RIS udostępnia badania obrazowe w postaci plików DICOM, natomiast opis wyników badania oraz dostęp do zleceń i poprzednich opisów badań udostępnia w systemie HIS Udzielającego Zamówienia.

  1. Czy Udzielający Zamówienia dopuszcza modyfikację wzoru umowy par. 5 ust. 2 na następujący:

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę obowiązkiem zapłaty kary umownej, za każde naruszenie umowy, w wysokości 10% wartości niewykonanych lub nienależycie wykonanych świadczeń zdrowotnych.

Udzielający Zamówienia nie dopuszcza modyfikacji par. 5 ust. 2 umowy. Powyższy zapis w sposób optymalny zabezpiecza Udzielającego Zamówienia przed nienależytym wykonaniem umowy.

  1. Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu na wykonanie badań TK do 240h?

Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na zmianę i wydłużenie maksymalnego terminu opisu badań TK z 120 h na 240 h. Udzielający Zamówienia uważa, że jest to optymalny możliwy do realizacji termin, który wynika ze specyfiki ośrodka oraz badań onkologicznych. Wielokrotnie zlecający badania oczekuje jak najkrótszego terminu opisu. Proponowana ilość badań w zamówieniu do realizacji przez firmę teleradiologiczną pozwala utrzymać rygor terminu max. 120 h.

Udzielający Zamówienia informuje, że w poprzednim postępowaniu na wniosek pytających terminy opisów uległy wydłużeniu do obecnych 120 h TK i 240 h MR

  1. Czy Udzielający Zamówienia dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego kwalifikowanego od 22 maja zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019r, a do czasu wprowadzenia podpisu elektronicznego kwalifikowanego stosowanie podpisu elektronicznego zgodnego z aktualnymi wymogami prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej?

Zgodnie z rozdziałem IV. pkt. 12 Szczegółowych Warunków Konkursu Udzielający Zamówienia wymaga podpisu kwalifikowanego.

  1. Czy Udzielający Zamówienia dopuszcza, aby opisy badań RTG, TK i MR mogły być wykonywane również przez lekarza po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego z radiologii i diagnostyki obrazowej, ale przed zdanym egzaminem specjalizacyjnym- pytanie ma związek z sytuacją związaną z odwołaniem egzaminów specjalizacyjnych w sesji wiosennej PES2020- z powodu pandemii koronawirusa?

NIE– Udzielający Zamówienia dopuszcza, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami opisy w teleradiologii wykonywali lekarze specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej.

                                                                                     DYREKTOR

            /-/     KRYSTYNA PIECZYŃSKA

Bookmark the permalink.