Najem powierzchni użytkowej pod usługi fryzjersko-perukarskie, kosmetyczne oraz sprzedaż peruk, specjalistycznej bielizny i kosmetyków dla pacjentów onkologicznych – wyniki

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII

OGŁASZA

pisemny przetarg nieograniczony dotyczący najmu pomieszczeń użytkowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych pod usługi fryzjersko- perukarskie, kosmetyczne oraz sprzedaż peruk, specjalistycznej bielizny i  kosmetyków dla pacjentów onkologicznych.

 1. Przedmiotem przetargu jest najem pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Ośrodka Recepcyjno- Informatycznego, znajdującego się na nieruchomości stanowiącej działkę nr 32/8 w obrębie 3089 Nad Odrą, w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22.
 2. Wynajmujący oświadcza, że posiada prawo użytkowania nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 32/8, stanowiącej własność  Województwa Zachodniopomorskiego.
 3. Przedmiot przetargu nie jest obciążony prawem na rzecz osób trzecich.
 4. ZCO wynajmie pomieszczenia o łącznej powierzchni 49,2 m2, przeznaczone pod usługi fryzjersko- perukarskie, kosmetyczne oraz sprzedaż peruk, specjalistycznej bielizny i kosmetyków dla pacjentów onkologicznych.
 5. Rzut kondygnacji budynku ze wskazaniem pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia oraz plan sytuacyjny terenu ZCO, znajdują się w załącznikach nr 1 i nr 2 do Regulaminu
 6. Wykaz sprzętów stanowiących wyposażenie pomieszczeń, zawarte jest w załączniku nr 3 do Regulaminu
 7. Okres obowiązywania umowy najmu – 5 lat.
 8. Minimalna stawka wywoławcza za metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni wraz wyposażeniem wynosi 15,00 zł netto.
 9. Opłaty z tytułu zużycia mediów będą naliczane na podstawie wskazań liczników wg aktualnie obowiązujących cen.
 10. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 11. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 12. złożenie pisemnej oferty do dnia 25.06.2018 r. do godz. 10.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny I piętro Sekretariat pok. 1.04, w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na wynajęcie pomieszczeń użytkowych wraz z wyposażeniem, przeznaczonych pod usługi fryzjersko- perukarskie”,
 13. wniesienie wadium w wysokości 300,00 zł, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu wadium. Wadium można wpłacić przelewem na rachunek: ING Bank Śląski S.A. 

14 1050 1559 1000 0024 1138 7505 z adnotacją „wadium – przetarg na najem pomieszczeń” lub wnieść w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. (Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy lub gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta),

 1. złożenie przez oferentów wraz z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. V regulaminu przetargu,
 2. zapoznanie się z załączonym regulaminem przetargu.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018 r., o godz. 10.15 w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny,  I piętro pokój nr 1.02. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć oferenci.
 4. Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać w dni powszednie w godz. 8.00– 13.30.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów oraz zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

Ewentualne dalsze informacje można uzyskać w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie Dział Administracyjno – Gospodarczy lub pod numerami telefonów: 91 42 51 430, 91 42 51 433 w godz. 7.30 – 14.30.

 

Zał. nr 1_formularz ofertowy.pdf

Zał. nr 2_regulamin_24_05_2018.pdf

Ogłoszenie o wyniku przetargu.pdf

Bookmark the permalink.