Dział Techniczny

Kierownik działu
Maciej Czarnecki
tel 91 42 51 441

Do działu zadań należy:

 • organizowanie i prowadzenie działalności oraz sprawowanie nadzoru w zakresie eksploatacji nieruchomości
 • nadzorowanie gospodarki paliwowo – energetycznej
 • nadzór nad urządzeniami energetycznymi, technicznymi, instalacjami elektro-energertycznymi, instalacjami gazów medycznych, urządzeniami i instalacjami chłodniczymi, siecią wodno-kanalizacyjną, siecią centralnego ogrzewania, urządzeniami łączności telefonicznej, sygnalizacji alarmowej, aparaturą medyczną
 • nadzór nad systemami wentylacji i klimatyzacji
 • odbiór z oddziałów odpadów medycznych, nadzór nad ewidencją odpadów medycznych i przekazaniem do utylizacji

Eksploatacja i nadzór w/w sieci i urządzeń realizowany jest poprzez:

 • przeprowadzenie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń celem zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i konserwacji
 • sporządzanie i  wykonywanie planów remontów, przeglądów serwisowych oraz napraw i zapewnianie ich realizacji przy pomocy służb własnych i zewnętrznych zamawianych w trybie zleceń u innych jednostek gospodarczych
 • zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych i napraw sprzętu i aparatury medycznej oraz technicznej poprzez zabezpieczanie usług wysokospecjalistycznych jednostek serwisu technicznego
 • organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji napraw i remontów oraz racjonalnego wykorzystania zużywanych środków rzeczowych
 • sporządzanie planów zaopatrzenia w środku techniczne
 • sporządzanie umów serwisowych i kontrola nad ich realizacja
 • sporządzanie zapotrzebowania materiałowego i ich rozliczenia
 • współpraca z serwisami urządzeń medycznych i technicznych, Urzędem Dozoru Technicznego i innymi instytucjami nadzoru i kontroli
 • organizowanie i nadzorowanie gospodarki paliwowo – energetycznej

W skład działu wchodzą:

 • pracownicy biurowi
 • konserwator urządzeń medycznych
 • elektrycy
 • hydraulicy
 • konserwatorzy