Dział Księgowości

Zadania działu:

 1. Prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi zasadami ustawowymi oraz zapewnienie ochrony danych zawartych w księgach rachunkowych prowadzonych przy użyciu systemu komputerowego;
 2. Kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno- rachunkowym oraz zgodności  z zawartą umową;
 3. Fakturowanie, wystawianie not obciążeniowych, odsetkowych i not korygujących (z wyjątkiem fakturowania NFZ);
 4. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, ryczałtów samochodowych, zaliczek;
 5. Organizowanie obrotu gotówkowego i prowadzenie obsługi kasowej;
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 7. Prowadzenie ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym;
 8. Prowadzenie rejestru i rozliczanie podatku VAT;
 9. Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych: podatkowych, z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz PFRON;
 10. Terminowa realizacja zobowiązań jednostki ;
 11. Analizowanie i egzekwowanie należności wynikających z rozliczeń za usługi;
 12. Rozliczenia dotacji, dofinansowań, w tym z UE;
 13. Przygotowanie sprawozdań finansowych oraz dokumentacji dla potrzeb badania biegłego rewidenta 

Kontakt:

Główny Księgowy:    Maria Galińska,   tel. 91 42 51 411       

Zakres Imię i nazwisko pracownika tel
Kasa (rozliczenia delegacji, zaliczek, ewidencja środków trwałych) Grażyna Szyłko 91 42 51 416
Sekcja płac(wynagrodzenia, podatki dochodowe, ubezpieczenia społeczne) Grażyna Lukowicz   
Dominika Gmitrzuk
91 42 51 415
Fakturowanie, kontrola zgodności z zawartą umową Magdalena Galińska 91 42 51 414
Przelewy Grażyna Borek 91 42 51 414
Rozliczenia VAT, windykacja Grażyna Zygmańska 91 42 51 413
Rozrachunki z kontrahentami Katarzyna Smolińska 91 42 51 413
Rozliczenia finansowe, rozliczenia UE, wydatki strukturalne Edyta Bilska 91 42 51 412