Postępowanie kwalifikacyjne w dziedzinie FIZYKA MEDYCZNA.

W dniu 15 czerwca br. w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie odbędzie się nabór na specjalizację w  dziedzinie Fizyka Medyczna.

Warunki odbywania szkolenia specjalizacyjnego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.11.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 208, poz. 1312).

Osoby ubiegające się o rozpoczęcie specjalizacji składają wniosek do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie, ul. Strzałowska 22, Zakład  Fizyki Medycznej.  tel. 91 4251475, kom. 501 438 448 do 12.06.2015

Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji

Do wniosku, o którym mowa, należy dołączyć następujące dokumenty:

a) odpis dyplomu szkoły wyższej,
b) dokument potwierdzający wykonywanie co najmniej przez okres jednego roku w ciągu ostatnich 3 lat czynności zawodowych zgodnych z programem specjalizacji (potwierdzony przez przełożonego),
c) dokumenty potwierdzające dorobek naukowy, ukończenie kursów tematycznie związanych z przedmiotem specjalizacji.

Wniosek i dokumenty, można składać do 12.06.2015 r.
Maksymalna liczba osób, które mogą rozpocząć specjalizację w dziedzinie FIZYKA MEDYCZNA” wynosi 6 osób.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone będzie przez komisję kwalifikacyjną w terminie 15.06.2015 r. godz. 15.00 w sali konferencyjnej ORI. Obecność obowiązkowa

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

Ocenę formalną wniosku kandydata.
Postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc, polegające na dodatkowym przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu sprawdzającego wiedzę ogólną z zakresu fizyki medycznej.
Zakres rozmowy kwalifikacyjnej:
a) motywacja kandydata do podjęcia specjalizacji,
b) wiedza ogólna w zakresie zastosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych,
c) dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata (osiągnięcia, staż pracy, dorobek naukowy),
– dotychczas ukończone kształcenie podyplomowe (kursy, staże) w szczególności tematycznie związane z przedmiotem specjalizacji
d) znajomość języków obcych.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi sumę liczby punktów uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Do specjalizacji zakwalifikowani zostają kandydaci z najwyższą liczbą punktów. W przypadku identycznej punktacji osób ubiegających się o jedno miejsce, głos rozstrzygający ma przewodniczący komisji kwalifikacyjnej.

Po zakwalifikowaniu danej osoby do podjęcia specjalizacji jednostka szkoląca umożliwia jej rozpoczęcie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

Zachodniopomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Szczecinie wyda kartę specjalizacji.

Program specjalizacji dostępny jest na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie www.cmkp.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące specjalizacji można uzyskać: Mirosław Lewocki, tel. 91 4251475 lub 501438448, Magdalena Łukowiak tel. 4251476 lub 660523867

 

Bookmark the permalink.