Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

fotowoltaika_znaki

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZP)

Nazwa zadania: Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z przyłączami elektroenergetycznymi

Numer projektu: RPZP.02.10.00-32-A037/16-00

Beneficjent: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii

Tytuł osi i działania, z którego projekt został dofinansowany:

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020: Gospodarka niskoemisyjna, w ramach działania 2.10: Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych, cel tematyczny 04: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; priorytet inwestycyjny 4a: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Cel szczegółowy: Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii

Całkowita wartość projektu: 4 600 218,73 zł,

Dofinansowanie z EFRR: 2 488 901,56 zł,

Środki własne Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii: 2 111 317,17 zł. 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: od 01.03.2016 r.

Cele projektu

W projekcie zidentyfikowano następujący cel główny oraz cele szczegółowe:

  1. Cel główny Poprawa efektywności energetycznej regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Beneficjenta, poprzez wykonanie do lipca 2017 r., systemu energii odnawialnej wykorzystywanej na potrzeby funkcjonowania Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie
  2. Cele szczegółowe:

a) Ograniczenie emisji zanieczyszczeń dzięki efektywnemu wytwarzaniu odnawialnej energii w nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej funkcjonującej przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie, co dodatkowo zapewni pozytywne efekty ekologiczne

b) Przyczynienie się do wypełnienia przez Polskę unijnych zobowiązań do wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 roku oraz do 20% w 2030 roku, dzięki efektywnemu wytwarzaniu odnawialnej energii w nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej funkcjonującej przy Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych technicznie i technologicznie niezależnych, o mocy 399,84 kW i 18,36 kW, składających się ze źródła pozyskiwania i przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, urządzeń techniczno-technologicznych przetwarzających wytworzoną energię elektryczną do parametrów użytkowych odbiorców energii, linii kablowych służących przesyłaniu wytworzonej energii oraz infrastruktury technicznej towarzyszącej, związanej z eksploatacją, nadzorem technicznym elektrowni oraz ochroną i bezpieczeństwem. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna wykorzystana będzie na potrzeby własne szpitala.

Genezą problemu, który projekt ma rozwiązać są rosnące w ostatnich latach koszty związane z energią elektryczną wykorzystywaną przez Szpital do codziennej działalności. W ostatnich kilku latach Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie zakończyło szereg inwestycji budowlano-doposażeniowych na terenie szpitala. Powstały nowe budynki, w których usytuowano nowe oddziały szpitalne, dokonano również inwestycji w sprzęt medyczny (nowy rezonans magnetyczny, tomograf). Wszystkie te działania spowodowały znaczny wzrost kosztów związanych z zapewnieniem energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania czy to nowego sprzętu medycznego czy też oświetlenia nowych pomieszczeń powstałych w ramach infrastruktury szpitala. Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych ma przyczynić się do obniżenia tych kosztów.