Regulaminy wewnątrzoddziałowe

Wewnątrzoddziałowy regulamin dla pacjentów Oddziału Klinicznego Radioterapii

I.  Zasady udzielania informacji o stanie zdrowia.

 1. Informacji o stanie zdrowia i i planach dalszego leczenia, pacjentom udziela na bieżąco lekarz prowadzący lub lekarz zastępujący.
 2. Informacji o stanie zdrowia pacjenta osobom upoważnionym przez chorego udziela lekarz prowadzący w godzinach pracy lub lekarz zastępujący w godz. 13.00 – 15.00.
 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych informacja o stanie zdrowia pacjentów udzielana jest całodobowo przez lekarza dyżurnego.

II. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w oddziale klinicznym radioterapii.

 1. Dokumentacja medyczna osoby leczonej w oddziale udostępniana jest na wniosek pacjenta do wglądu lub w postaci kserokopii (opłata za kserokopię wg cennika wnoszona do kasy szpitala).
 2. Dokumentację lekarską udostępnia do wglądu po uzgodnieniu lekarz prowadzący lub zastępujący we wtorki w godz. 13.00 -14.00.
 3. Dokumentację pielęgniarską udostępnia do wglądu pielęgniarka oddziałowa w środy
  w godzinach  12.00 – 13.00.

III. Zasady odwiedzin pacjentów i sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

 1. Odwiedziny pacjentów w oddziale odbywają się codziennie do godziny 20.00.
 2. Osoby sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem w celu jej zapewnienia mogą przebywać w oddziale w innym czasie niż wyznaczony na odwiedziny zarówno w ciągu dnia jak i w nocy.
 3. Odwiedziny chorych odbywają się na salach chorych lub miejscach do tego przystosowanych – świetlica, stoliki z krzesłami na korytarzu.
 4. Zaleca się by jedną osobę na sali chorych odwiedzały nie więcej niż dwie osoby jednocześnie.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów  jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej, która będzie kontrolować ich zachowanie.
 6. Osoby sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną mogą uczestniczyć czynnie w zabiegach pielęgnacyjnych za zgodą personelu medycznego.
 7. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby chore na chorobę zakaźną, będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujące się pod wpływem działania środków odurzających.
 8. Ograniczenia w zakresie odwiedzin pacjentów mogą zostać wprowadzone w uzasadnionych przypadkach głównie :
 • gdy pacjent ma zaleconą izolację
 • w przypadku pacjentów z zaburzeniami odporności
 • w przypadku występowania w środowisku poza szpitalem zachorowań na choroby zakaźne (np. grypę), które mogą stwarzać ryzyko dla hospitalizowanych pacjentów (zagrożenie epidemiczne).

9. Osoby odwiedzające lub sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną są zobowiązane :

 • zapoznać się z zasadami porządkowymi dla odwiedzających
 • zgłosić odwiedziny pacjentów na sali chorych w dyżurce pielęgniarskiej
 • zachowywać się kulturalnie w czasie pobytu w szpitalu
 • podporządkować się poleceniom i wskazówkom pracowników szpitala
 • ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych w pobliżu aparatury medycznej i na salach chorych
 • umyć i zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem i po zakończeniu odwiedzin
 • opuścić salę chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich

10. Osobom odwiedzającym lub sprawującym dodatkową opiekę pielęgnacyjną zabrania się:

 • dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów oraz artykułów zabronionych przez lekarza
 • podawania leków, pokarmów i napojów pacjentom bez uprzedniej zgody personelu medycznego
 • siadania na łóżkach szpitalnych i wieszania na nich odzieży
 • prowadzenia głośnych rozmów
 • palenia tytoniu
 • chodzenia po salach innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent
 • podłączania urządzeń elektrycznych i elektronicznych bez zgody personelu oddziału

W celu zapewnienia kontaktu z otoczeniem zewnętrznym pacjenci mogą korzystać z:

 1. Automatu telefonicznego w oddziale. Pacjenci leżący mają dostęp do telefonu bezprzewodowego znajdującego się w dyżurce. Koszty rozmów telefonicznych ponosi pacjent.
 2. Własnego telefonu komórkowego poza godzinami, w których odbywają się wizyty lekarskie, badania diagnostyczne, zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne.
 3. Dostępu do internetu znajdującego się w jadłodajni Bogatka. Jadłodajnia Bogatka czynna jest w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 16.30, w sobotę i niedzielę od 10.00 do 15.00.  Korzystanie z internetu jest bezpłatne.

 

Wewnątrzoddziałowy regulamin dla pacjentów Oddziału Chirurgii Onkologicznej

I. Zasady udzielania informacji o stanie zdrowia.

 1. Informacji o stanie zdrowia i  planach dalszego leczenia pacjentom udziela na bieżąco ordynator oddziału, lekarz prowadzący, lekarz dyżurny.
 2. Informacji o stanie zdrowia pacjenta osobom upoważnionym przez chorego udziela lekarz dyżurny codziennie w godzinach  15.00 – 18.00.
 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych informacja o stanie zdrowia pacjentów udzielana jest całodobowo przez lekarza dyżurnego.

II. Zasady wypisywania pacjentów z oddziału chirurgii onkologicznej.

 1. Pacjent po uzyskaniu wypisu wydanego przez sekretarkę w godzinach 10.00-11.00 jest zobowiązany zwolnić łóżko.
 2. Pacjent ma możliwość oczekiwania na rodzinę i obiad w poczekalni dla pacjentów na parterze w pokoju nr 18. Pokój ten jest specjalnie dostosowany do tego celu.

 III. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w oddziale chirurgii onkologicznej.

 1. Dokumentacja medyczna osoby leczonej w oddziale udostępniana jest na wniosek pacjenta do wglądu lub w postaci kserokopii (opłata za kserokopię wg cennika wnoszona do kasy szpitala) .
 2. Dokumentację lekarską udostępnia do wglądu Ordynator oddziału we wtorki w godzinach  13.00 – 14.00.
 3. Dokumentację pielęgniarską udostępnia do wglądu Pielęgniarka oddziałowa w środy w godzinach  12.00 -13.00.

IV. Zasady odwiedzin pacjentów i sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

 1. Odwiedziny pacjentów w oddziale odbywają się codziennie do godz. 20.00.
 2. Odwiedziny na Sali pooperacyjnej ( Sali intensywnego nadzoru) odbywają się codziennie w godz. od 14.00. do 20.00 a w uzasadnionych przypadkach za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego w innych godzinach.
 3. Osoby sprawujące dodatkowa opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem w celu jej zapewnienia mogą przebywać
  w oddziale w innym czasie niż wyznaczony na odwiedziny zarówno w ciągu dnia jak i w nocy.
 4. Odwiedziny chorych odbywają się na salach chorych lub miejscach do tego przystosowanych – świetlica, stoliki
  z krzesłami na korytarzu.
 5. Zaleca się by jedną osobę na sali chorych odwiedzały nie więcej niż dwie osoby jednocześnie.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów jeżeli są w towarzystwie osoby dorosłej, która będzie kontrolować ich zachowanie.
 7. Osoby sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną mogą uczestniczyć czynnie w zabiegach pielęgnacyjnych za zgodą personelu medycznego.
 8. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby chore na chorobę zakaźną, będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujące się pod wpływem działania środków odurzających.
 9. Ograniczenia w zakresie odwiedzin pacjentów mogą zostać wprowadzone w uzasadnionych przypadkach głównie:
  • gdy pacjent ma zaleconą izolację
  • w przypadku pacjentów z zaburzeniami odporności
  • w przypadku występowania w środowisku poza szpitalem zachorowań na choroby zakaźne (np. grypę), które mogą stwarzać ryzyko dla hospitalizowanych pacjentów (zagrożenie epidemiczne)
 10. Osoby odwiedzające lub sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną są zobowiązane :
  • zapoznać się z zasadami porządkowymi dla odwiedzających
  • zgłosić odwiedziny pacjentów na sali chorych w dyżurce pielęgniarskiej
  • zachowywać się kulturalnie w czasie pobytu w szpitalu
  • podporządkować się poleceniom i wskazówkom pracowników szpitala
  • ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych w pobliżu aparatury medycznej i na salach chorych
  • umyć i zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem i po zakończeniu odwiedzin
  • opuścić salę chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich
 11. Osobom odwiedzającym lub sprawującym dodatkową opiekę pielęgnacyjną zabrania się:
  • dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów oraz artykułów zabronionych przez lekarza
  • podawania leków, pokarmów i napojów pacjentom bez uprzedniej zgody personelu medycznego
  • siadania na łóżkach szpitalnych i wieszania na nich odzieży
  • prowadzenia głośnych rozmów
  • palenia tytoniu
  • chodzenia po salach innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent
  • podłączania urządzeń elektrycznych i elektronicznych bez zgody personelu oddziału

 

W celu zapewnienia kontaktu z otoczeniem zewnętrznym pacjenci mogą korzystać z :

 1. Automatu telefonicznego w oddziale. Pacjenci leżący mają dostęp do telefonu bezprzewodowego znajdującego się  w dyżurce.
 2. Własnego telefonu komórkowego poza godzinami w których odbywają się wizyty lekarskie, badania diagnostyczne,  zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne.
 3. Każdy pacjent ma dostęp do internetu w sali chorych. Kabel UTP do internetu  znajduje się w dyżurkach pielęgniarek.

 

Wewnątrzoddziałowy regulamin dla pacjentów Oddziału Onkologii Klinicznej

I. Zasady udzielania informacji o stanie zdrowia.

 1. Informacji o stanie zdrowia i planach dalszego leczenia pacjentom lub osobom upoważnionym przez chorego, udziela na bieżąco, lekarz prowadzący lub ordynator oddziału codziennie po ustaleniu terminu rozmowy.
 2. Informacji o stanie zdrowia pacjenta osobom upoważnionym przez chorego udziela również w razie potrzeby lekarz dyżurny codziennie w godzinach  15.00 – 18.00.
 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych informacja o stanie zdrowia pacjentów udzielana jest również
  w godzinach nocnych przez lekarza dyżurnego.

II. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w oddziale onkologii klinicznej.

 1. Dokumentacja medyczna osoby leczonej w oddziale udostępniana jest na wniosek pacjenta do wglądu lub w postaci kserokopii (opłata za kserokopię wg cennika wnoszona do kasy szpitala) .
 2. Dokumentację lekarską udostępnia do wglądu Ordynator oddziału we czwartki w godzinach  10.00 – 12.00 po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie oddziału konieczności przygotowania dokumentacji.
 3. Dokumentację pielęgniarską udostępnia do wglądu Pielęgniarka oddziałowa w środy w godzinach  12.00 – 13.00.

III.    Zasady wydawania wypisów w Oddziale Onkologii Klinicznej

Po zakończeniu hospitalizacji, w dniu wypisu ze szpitala, pacjent otrzymuje kartę informacyjną. Karta informacyjna wydawana jest przez lekarza prowadzącego po godz. 12-ej  w dniu wypisu.

IV. Zasady odwiedzin pacjentów i sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

 1. Odwiedziny pacjentów w oddziale odbywają się codziennie do godz. 19.00.
 2. Osoby sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem w celu jej zapewnienia mogą przebywać na oddziale w innym czasie niż wyznaczony na odwiedziny zarówno w ciągu dnia jak i nocy po uprzednim ustaleniu zakresu opieki z lekarzem prowadzącym.
 3. Osoby sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną mogą uczestniczyć czynnie w zabiegach pielęgnacyjnych za zgodą personelu medycznego.
 4. Odwiedziny chorych odbywają się w salach chorych lub w świetlicy.
 5. Zaleca się, aby pacjenta w sali chorych odwiedzały nie więcej niż dwie osoby jednocześnie. W przypadku  neutropenii ( obniżenie poziomu białych ciałek krwi) ze względu na zwiększone ryzyko infekcji u pacjenta, może go odwiedzać tylko jedna osoba w danym czasie.

6. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej, która  jest odpowiedzialna za ich   prawidłowe zachowanie.

7. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby chore na chorobę zakaźnąbędące w stanie wskazującym na spożycie  alkoholu lub  znajdujące się pod wpływem działania środków odurzających.

8. Ograniczenia w zakresie odwiedzin pacjentów mogą zostać wprowadzone w uzasadnionych  przypadkach:

 • gdy pacjent ma zaleconą izolację,
 • w przypadku pacjentów z obniżoną odpornością,
 • w przypadku występowania w środowisku poza szpitalem zachorowań na choroby zakaźne np. grypę, które mogą
  stwarzać ryzyko dla hospitalizowanych pacjentów

9. Osoby odwiedzające lub sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną są zobowiązane :

 • zapoznać się z zasadami dla odwiedzających
 • zgłosić odwiedziny pacjentów na sali chorych w dyżurce pielęgniarskiej
 • zachowywać się kulturalnie w czasie pobytu w szpitalu
 • podporządkować się poleceniom i wskazówkom pracowników szpitala
 • ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych w pobliżu aparatury medycznej i na salach chorych
 • umyć i zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem i po zakończeniu odwiedzin
 • opuścić salę chorych podczas wykonywania zabiegów lekarskich i pielęgniarskich

10. Osobom odwiedzającym lub sprawującym dodatkową opiekę pielęgnacyjną zabrania się:

 • dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów oraz artykułów zabronionych przez lekarza
 • w szczególnych sytuacjach chorobowych podawanie leków, pokarmów lub napojów wymaga zgody personelu
  medycznego
 • siadania na łóżkach szpitalnych i wieszania na nich odzieży
 • prowadzenia głośnych rozmów
 • chodzenia po salach innych niż ta, w której znajduje się odwiedzany pacjent
 • podłączania urządzeń elektrycznych i elektronicznych bez zgody personelu Oddziału

W celu zapewnienia kontaktu z otoczeniem zewnętrznym pacjenci mogą korzystać z:

1. Automatu telefonicznego w oddziale. Pacjenci leżący mają dostęp do telefonu bezprzewodowego znajdującego się   w  dyżurce pielęgniarskiej. Koszty rozmów telefonicznych ponosi pacjent.

2. Własnego telefonu komórkowego poza godzinami w których odbywają się wizyty lekarskie, badania diagnostyczne, zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne.
3. Dostępu do internetu znajdującego się w jadłodajni Bogatka. Jadłodajnia Bogatka czynna jest w dni powszednie
w godz.8.30 – 16.30, w sobotę i niedzielę od 10.00 – 15.00. Korzystanie z internetu  jest bezpłatne.